logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Kompetensutveckling: en definition
125
post-template-default,single,single-post,postid-125,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Kompetensutveckling: en definition

Kompetensutveckling: en definition

Begreppet kompetensutveckling kräver en avgränsad definition för att fungera i studien tillsammans med ett så tämligen oklart begrepp som “sociala medier”.

Jag avser att använda Ellströms definition:

“…en sammanfattande beteckning på de olika typer av planerade åtgärder, som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden.”

Med den “interna arbetsamarknaden” använder Ellström en definition från Osterman (1988): ”Med ett företags eller en myndighets interna arbetsmarknad förstås den praxis, informell samt formella regelsystem och de beslutsprocesser, som styr bl a arbetsbeskrivningar (och därmed formellt föreskrivna kvalifikationskrav), rekrytering, befordran och lönesättning för ett yrke eller en grupp yrken. Det kan således finnas ett flertal interna arbetsmarknader inom ett företag eller myndighet”

Ref:

Ellström, P. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp och teoretiska perspektiv. (1. uppl.) Stockholm: Publica.

med referens till

Osterman, P. (1988). Yrkesutbildningens roll i sysselsättningspolitiken. I Björklund, A. et al 90-talets arbetsmarknad. Stockholm: Allmänna förlaget.

No Comments

Post A Comment